Senos dainos geros dainos

MusicMinds > Artists starting with S > Senos dainos geros dainos page


Albums, bootlegs from Senos dainos geros dainos

Auksine Kolekcija 2
AUKSINË KOLEKCIJA 1
  Auksine Kolekcija 2 2002 
1 Kernagis - Santechinkas ið ukmergës  4:19
2 Egidijus Sipavièius - Miðkø Dukra  4:57
3 Nerija - Jurga Jurgita  4:13
4 L+ Ar tu jà matei  6:00
5 Viktorija - Tavasis Buèinys  4:02
6 Virgis Stakënas - Prima Balerina  3:02
7 Irena Ulvydaitë - Iðkylautojø Dainelë  3:16
8 Svajoklis ir grupë - Svajoklis  4:21
9 Danutë Neimontaitë - Vëjas man pasakë  2:56
10 10 Tikroji Iðdykëlë ir R Zubreckaitë - Ne, ne ne nereikia aðarø  4:01
11 11 Ligitas Kernagis - Vakarëja  3:56
12 12 Ovidijus Vyðniauskas - Maþytë  5:10
13 13 Nijolë Ðèiukaitë - Skinsiu Raudonà Roþæ  4:06
14 14 Kæstutis Jablonskis - Mano Laivas Iðplauks  4:29
15 15 Onutë Valiukevièiutë - Tu numegzk man mama kelià  3:56
16 16 Jûratë Miliauskaitë ir grupë Sekmadienis - Paklydusi  3:47
 
 
 AUKSINË KOLEKCIJA 1 2002 
STASYS POVILAITIS - Ðvieski man vël  3:35
VAIRAS - Broliai  3:28
VITALIJUS PAULIUKAS - Raganø puota  3:40
RONDO - Egle, mano sese  4:48
BROLIAI FRANKONIAI - Dar ðirdyje nesutema  3:07
KASTYTIS KERBEDIS - Sustok, traukiny  5:23
VIKTORIJA - Aèiû tau  4:20
ÞILVINAS ÞVAGULIS - Þemaitiðkas pavasaris  3:04
DÞORDANA BUTKUTË - Vienas namuose  5:06
10 EURIKA MASYTË - Laisvë  6:58
11 ANTIS - Alyvos  3:45
12 SIMONAS DONSKOVAS - Gyvenimas grazioj ðaly  3:45
13 SEKMADIENIS - Aguonos  4:02
14 KEISTUOLIØ TEATRAS - Tavo akys  2:52
15 ROMAS DAMBRAUSKAS - Rudeninis paukðtis  3:08
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.