Dzeltenie pastnieki

MusicMinds > Artists starting with D > Dzeltenie pastnieki page


Albums, bootlegs from Dzeltenie pastnieki

Alise
Kaíis
 Alise 2000 
Dþabervokijs  2:21
Peles dziesma  5:28
Hercogienes dziesma  3:45
Vakara zupa  5:55
Viïòu valsis  3:20
Trîsi, trîsi sikspârnît  4:21
Dziesma par kroketa spçlçðanu  5:17
Omâru kadriïa  4:55
Apsûdzîbas dziesma  6:49
10 Gaisa balonu dzinçjs  3:48
 
 
 Kaíis 2003 
Kaía dziesma  5:11
Tagad ir tagad  5:00
Par sievieti - karotâju - I  0:36
Portfelis ar pîrâdziòu  4:37
Gaisa sinusi  5:24
Mirklis  4:52
Pârlaidies  6:39
Haizivs un delfîns  5:20
Par sievieti - karotâju - II  4:03
10 Kur mana mîlestîba aiziet?  5:32
11 Vakara zupa  0:50
12 Kâ balons, kâ vçjð  4:33
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.