Drunken tiger

MusicMinds > Artists starting with D > Drunken tiger page


Albums, bootlegs from Drunken tiger


Drunken Tiger
Ppuri
The Legend Of...
Year Of The Tiger
µå··Å« ŸÀÌ°Å
»Ñ¸®
 Year Of The Tiger 1998 
Çϴÿ¡¼­ ³»·Á¿À´Â °è´Ü  3:46
³­ ³Î ¿øÇØ  3:55
Do Dat  4:14
³ÊÈñ°¡ ÈüÇÕÀ» ¾Æ´À³Ä?  3:42
Àΰ£¼º  4:02
Ha Ha Ha  3:58
Party People  3:23
Return Of the Tiger  3:50
Sweet Talk(besement mix)  3:21
10 Skit  0:10
11 Kid From Korea  4:42
12 Return Of the Tiger(basement mix)  5:02
13 Sweet Talk(club mix)  3:15
 
 
 Drunken Tiger 1999 
Çϴÿ¡¼­ ³»·Á¿À´Â °è´Ü  3:46
³­ ³Î ¿øÇØ  3:54
Do Dat  4:14
³ÊÈñ°¡ ÈüÇÕÀ» ¾Æ´À³Ä?  3:41
Àΰ£¼º  4:02
Ha Ha Ha  3:58
Party People  3:23
Return Of the Tiger  3:50
Sweet Talk(basement mix)  3:21
10 Skit  0:10
11 Kid From Korea  4:42
12 Return Of the Tiger(basement mix)  5:01
13 Sweet Talk(club mix)  3:15
14 Hidden Track  0:05
15 Hidden Track  0:05
16 Hidden Track  0:05
17 Hidden Track  0:05
18 ³­ ³Î ¿øÇØ(radio edit)  3:53
 
 
  2000 
Çϴÿ¡¼­ ³»·Á¿À´Â °è´Ü  3:46
³­ ³Î ¿øÇØ  3:54
Do Dat  4:14
³ÊÈñ°¡ ÈüÇÕÀ» ¾Æ´À³Ä?  3:41
Àΰ£¼º  4:02
Ha Ha Ha  3:58
Party People  3:23
Return Of the Tiger  3:50
Sweet Talk(basement mix)  3:21
10 Skit  0:10
11 Kid From Korea  4:42
12 Return Of the Tiger(basement mix)  5:01
13 Sweet Talk(club mix)  3:15
14 Æ®·¢ 14  0:05
15 Æ®·¢ 15  0:05
16 Æ®·¢ 16  0:05
17 Æ®·¢ 17  0:05
18 ³­ ³Î ¿øÇØ(radio edit)  3:53
 
 
 µå··Å« ŸÀÌ°Å 2000 
Çϴÿ¡¼­ ³»·Á¿À´Â °è´Ü  3:46
³­ ³Î ¿ø ÇØ  3:55
Do Dat  4:14
³ÊÈñ°¡ ÈüÇÕÀ» ¾Æ´À³Ä?  3:42
Àΰ£¼º  4:02
Ha Ha Ha  3:58
Party People  3:23
Return Of The Tiger  3:50
Sweet Talk(basement mix)  3:21
10 Skit  0:10
11 Kid From Korea  4:42
12 Return Of The Tiger(basement mix)  5:02
13 Sweet Talk(club mix)  3:15
 
 
 »Ñ¸® 2000 
/ »Ñ¸® (foundation)  3:03
/ ¸¶Â÷ (skit)  0:21
/ ³²Àڱ⠶§¹®¿¡  3:31
/ Fist Of Fury (¶§·ÁºÎ¼Å)  2:36
/ ¾öÁö¼Õ°¡¶ô  3:48
Drunken Tiger / Can't Act (¾î»öÇÔ) (skit)  0:46
/ ³» ¼ÕÀ» Àâ°í  3:22
/ ¾Æ¶óµðÈ£  3:40
/ ºñ ³»¸®´Â Æ÷°æ¼±  3:50
10  / How Long Is A Chenese Man (skit)  0:11
11  / One ÇÑ  3:46
12  / Åä¿äÀÏ¹ã  3:49
13  / ¿ì¸® ±×¸®°í ³Ê Çϳª  3:59
14  / ½½Ç ±âŸÁÙ  4:17
15  / ±ÁÇôÁø 9ÀÚ·Î  4:12
16  / Rhyme Sharks  3:57
17  / ´µ¿ìħ  6:38
 
 
 The Legend Of... 2001 
W.O.R.D  3:49
G Fresh  3:40
Korean Legend Music Story  3:56
Good Life  3:07
Jhig's Deadly 12 Finger Technics  1:10
Ny 2 Shanghai  2:50
M . I  4:00
Beat  3:27
Don't Dump Me  3:41
10 Frustration  0:45
11 Bobby's Gon Get You  4:01
12 Formula  3:15
13 Knock Out Kings  4:16
14 Drunken Dungeon  0:51
15 Is Ask Hizay  3:15
16 Mirror  2:07
 
 
 Ppuri 2003 
Ppuri [foundation]  3:03
Macha (skit)  0:21
NamjagiTtaemune  3:31
Fist Of Fury [TtaeryeoBusheo!]  2:36
EomjiSongarak  3:48
Can't Act [eosaekham](skit)  0:46
NaeSonEulJapgo  3:22
Aradiho  3:40
BinaerineunPogyeongseon  3:50
10 How Long Is A Chinese Man (skit)  0:11
11 One han  3:46
12 Toyoilbam  3:49
13 UriGeurigoNeoHana  3:59
14 SeulpeunGuitarJul  4:17
15 Guphyeojin9jaro  4:12
16 Rhyme Sharks  3:57
17 Nwiuchim  6:40
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.