Beyond

MusicMinds > Artists starting with B > Beyond page


Albums, bootlegs from Beyond


23¶g¦~¬ö©À
A Tribute To Beyond ·³¤ë¯d±¡
¤骺¨¬¸ñ
Action
Àô²y¼v­µ±Ò¥Ü¿ý Disc 2
Àô²y¼v­µ±Ò¥Ü¿ý Disc1
Best Of Beyond ¥ú½÷·³¤ë¤Q¤­¦~
Best of Millennium (Disc 1)
Best of Millennium(Disc 2)
Beyond '87-'91 32ºë¿ï
Beyond - Super Collection Disc 1
BEYOND 87-91' 32¾«Ñ¡ 2CD Disc_2
Beyond Control 1
Beyond Deliberate
Beyond IV
Beyond Live (Disc 1 of 2)
BEYOND LIVE 03 DISK1
Beyond Live 03' DISC 1(DVD)
Beyond Live 03' DISC 2(DVD)
BEYOND LIVE 88
Beyond Live Disc 2
Beyond ÕæµÄ°®Äã [HDCD]
BEYOND TOGETHER
Beyond VOL.1
Beyond ¯uªº¨£ÃÒºt°Û·| 1989
Beyond ¯uªº¨£ÃÒºt°Û·| 1989 (Disc 2)
Beyond ³¬Ô½ Beyond 2003 Disc A
Beyond ³¬Ô½ Beyond 2003 Disc B
Beyond ºë¿ïª÷¦±
Beyond?????
BEYOND«H©À
Beyond±oºë±m (EP)
Beyond¶W¶VBeyondºë¿ï
Beyond¶W¶VBeyondºë¿ï (Disc 1)
BEYOND¹úÓᆱѡ
Files
Good time live concert (disc2)
Here & There
Here and There
Icons
δ֪±êÌâ
LIVE & BASIC
Live 1991 (Re-issue) CD2
Live and Basic (disc 1)
Live and Basic (disc 2)
Love & Live
No longer at ease
Opus/Silver
ÕæµÄ°®Äã
Ò£¤«¤Ê¤ëÃÎ BEYOND 1992-1995
Paradise
Quantum Bummer
Reassemble
RECOGNITION
Sound
THIS IS LOVE I
TOGETHER
Tracking (Disc 1)
Tracking (Disc 2)
Words & Music: Final Live With ®a¾s
Zhi Zhun Jin Dian Xi Lie
Åå³ß
Ä~Äò­²©R
¤@¥@Beyond
¤G¼Ó«á®y
¤£¨£¤£´²
¥Ã»·µ¥«Ý
¥ú½÷·³¤ë
¥x¥_BEYONDºt°Û·|
¥þ³¡ Disc 2
¥þ³¡ Disk 1
¦A¨£²z·Q
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦
©R¹B¬£¹ï
®üÁï¤ÑªÅ
¯uªºBEYOND I
¯uªºBeyond II
¯uªº¨£µý
²{¥N»R¥x
³o¸Ì¨º¸Ì
³¬Ô½
´óµØ
µS¿Ý
µ¥«Ý
µØ¯Ç§Ú·R¸g¨å¨t¦C - Beyond - Disc 1
µØ¯Ç§Ú·R¸g¨å¨t¦C - Beyond - Disc 2
¶Â¦â°gÀð ¹q¼v­ìÁn­µ¼Ö
¶À®a¾s¤£¦º­µ¼Öºë¿ï
¶W¶V¨È©Ô§Bºt°Û·|
¶W·¥«~­µ¦â¨t¦C
¹â»ÔËêÔÂ
¹â»ÔËêÔ 1983-2003
¹â»ÔËêÔÂ20Äê(disc 1)
¹â»ÔËêÔ£­1983¡«2003
ºu¥Û24K 24Bit ¬ÃÂꩪ÷ºÐ¨t¦C
ºu¥Û­»´ä¶Àª÷¤Q¦~-Beyondºë¿ï
»Ø¹ËBEYOND-2
¼Ö»P«ã
½Ð±N¤â©ñ¶}
 ¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦ 1987 
ªF¤èÄ_Âà  3:51
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  3:53
¨F¥CÅ]¤k  4:23
µLÁnªº§i§O  4:45
°l¾Ð  4:27
©õ¤é»R¦±  4:23
·s¤Ñ¦a  3:26
ÀH·NÄÆ¿º  4:44
¹L¥h»P¤µ¤Ñ  4:11
10 ©t³æªº¤@§k  4:53
11 ¬Á¼þ½c  4:35
12 ¤ô´¹²y  3:13
 
 
 Beyond ¯uªº¨£ÃÒºt°Û·| 1989 1989 
¼¯µn®É¥N  3:55
½Ä¶}¤@¤Á  4:11
¯µ±Kĵ¹î  3:25
(»¡¸Ü¤º®e) 1  0:33
§Ú¦³§Ú­·®æ  3:45
¤È©]¬y®ö  4:51
³u¥h¤é¤l  3:44
(»¡¸Ü¤º®e) 2  0:25
¤È©]«è¦±  4:41
10 ¨ª¬õ¼ö¦å  3:22
11 Â¤骺¨¬¸ñ  5:59
12 ·³¤ëµLÁn  4:36
13 (»¡¸Ü¤º®e) 3  0:38
14 ¤@µL©Ò¦³  3:31
15 ¤j¦a  4:33
16 (»¡¸Ü¤º®e) 4  0:30
17 µL®¬³o¤@¥Í  3:58
18 (»¡¸Ü¤º®e) 5  0:32
19 ¥æ´¤d­Ó¤ß  9:16
 
 
 Beyond ¯uªº¨£ÃÒºt°Û·| 1989 (Disc 2) 1989 
¤dª÷¤@¨è  4:00
µL¦Wªººq  5:48
(»¡¸Ü¤º®e) 1  1:26
Myth  4:34
­ì½Ì§Ú¤µ¤Ñ  3:57
»P©p¦@¦æ  4:19
«iÂô·s¥@¬É  3:54
¯uªº·R©p  4:29
¥Ã»·µ¥«Ý  5:24
10 (»¡¸Ü¤º®e) 2  0:37
11 ¦A¨£²z·Q  5:01
12 (»¡¸Ü¤º®e) 3  0:21
13 ³ßÅw©p  4:21
14 (»¡¸Ü¤º®e) 4  0:15
15 ¤È©]°gÀð  6:17
16 (»¡¸Ü¤º®e) 5  0:45
17 ©õ¤é»R¦±  4:50
 
 
 No longer at ease 1989 
Save ourselves  3:20
Vitality  1:09
Someday  1:48
Self interest  1:38
Effort  3:14
Ancient head  1:26
The death of us  3:22
What awaits us  1:18
Hoax  2:58
10 Time stand still  1:32
11 One kind word  2:55
12 Can't deny  0:46
13 Feedback  2:19
14 Vampire empire  2:04
15 Care  1:48
 
 
 ¯uªº¨£µý 1989 
·³¤ëµLÁn  4:48
©ú¤é¥@¬É  3:53
¥æ´¤d­Ó¤ß  5:52
½Ö©ø«i´±  6:28
«iÂô·s¥@¬É  4:50
¤S¬O¶À©ü  4:34
µL®¬³o¤@¥Í  4:00
¤È©]«è¦±  4:36
¤dª÷¤@¨è  4:02
10 µL¦Wªººq  4:18
 
 
 ²{¥N»R¥x 1989 
¤骺¨¬¸ñ  4:27
¤Ñ¯uªº³Ð¶Ë  4:04
¨ª¬õ¼ö¦å  4:03
½Ä¿W¶³¾]  3:40
§N«B©]  4:19
«B©]¤§«á  0:43
²{¥N»R¥x  4:16
¤È©]¬y®ö  4:20
Once Again  4:31
10 «°¥«Ây¤H  5:13
11 °gÂ÷¹Ò¬É  4:28
 
 
 ¶Â¦â°gÀð ¹q¼v­ìÁn­µ¼Ö 1989 
¥DÃD¦± (§Öª©)  5:52
¶}³õ±Ù¤H  1:12
²Ä¤Tµó (§Öª©)  0:54
»s¬r¤u³õ  1:17
¤s¥«µó  1:50
¤¤Àô®»¸é  0:46
«Î?¥´°«  1:05
¤È©]°gÀð (¹q¼vª©)  4:39
¯»¸H (ºt°Û: Outsider)  3:25
10 ¥D¨¤¤J²y³õ  1:39
11 »s¬r¥]¸Ë  1:14
12 ²Ä¤Tµó (ºCª©)  1:30
13 Á×­·¶í¦^¾Ð  0:49
14 ¯È²î  2:17
15 ¥DÃD¦± (ºCª©)  2:52
16 ±½¬r  3:01
 
 
 Quantum Bummer 1990 
Mother Malkuth  3:25
The Kettle  4:29
Janet's Planet  4:23
What Is This  4:42
Standing Outside Of Myself  5:19
Day And Night Aside  1:21
One Day  5:26
Schoolhouse  4:13
Augment It  6:00
10 Man Of Morals  4:26
11 Sticky Crevasse  5:09
 
 
 ¥Ã»·µ¥«Ý 1990 
Water Boy  4:47
©õ¤é»R¦±  4:24
ª÷Äݨg¤H  4:27
¦Ç¦âªº¤ß  4:50
 
 
 ©R¹B¬£¹ï 1990 
¥ú½÷·³¤ë  5:03
¨âÁû¤ß  4:04
­Ú­±¬£¹ï  4:28
µL²ªº¿ò¾Ñ  5:21
Ãh©À±z  4:08
¥iª¾¹D  3:31
¬Û¨Ìªº¤ß  2:54
¼»¥¹ªº©C©G  3:44
°eµ¹¤£ª¾¹D«ç¥h«OÅ@Àô¹Òªº¤H(¥]¬A§Ú)  3:59
10 ¾Ô³Ó¤ßÅ]  3:58
 
 
 Beyond Live (Disc 1 of 2) 1991 
Music Introduction Live  1:45
­Ú­±¬£¹ï Live  3:45
°ª·Å¬£¹ï Live  3:21
§Ú¦­À³¸Ó²ßºD Live  3:17
Talk I Live  0:25
¤È©]«è¦± Live  4:25
Talk II Live  0:28
¬O¿ù¤]¦A¤£¤À Live  4:29
¯uªº·R§A Live  5:24
10 Ä@§Ú¯à Live  5:20
11 ½Ö¦ñ§ÚÂô¿º Live  4:16
12 ¦Ç¦â­y¸ñ Live  5:37
13 §N«B©] Live  6:39
14 §¹¥þªº¾Ö¦³ Live  3:40
 
 
 Beyond Live Disc 2 1991 
³ßÅw§A  4:45
¤ë¥ú¥ú  2:14
¤骺¨¬¸ñ  5:03
·³¤ëµLÁn  4:25
¤j¦a  6:59
Talk 1  0:45
¤£¦AµS¿Ý  4:29
Talk 2  0:58
Amani  5:22
10 (Encore Introduction)  3:24
11 ª÷Äݨg¤H  4:05
12 Talk 3  1:40
13 ¦A¨£²z·Q  4:25
14 ¥ú½÷·³¤ë  7:23
 
 
 ¥ú½÷·³¤ë 1991 
¥ú½÷·³¤ë  5:03
¤È©]«è¦±  4:40
¼»¥¹ªº¶A©G  3:45
½Ð§AÅý§Ú¨Ó¨M©w§Úªº¸ô  3:51
®g¤â®y©G»y  3:48
·³¤ëµLÁn  4:21
´¿¸g¾Ö¦³  4:22
Ãh©À§A¡B§Ñ°O§A  4:08
¤ß¤¤ªº¤Ó¶§  4:33
10 ¨âÁû¤ß  3:58
 
 
 ´óµØ 1991 
´óµØ  4:23
²»ÐèҪ̫¶®  4:21
ÆáºÚµÄ¿Õ¼ä  5:04
ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  4:00
Ë͸ø²»¶®»·±£µÄÈË  3:58
¶ÌÔݵÄÎÂÈá  3:30
ËêÔÂÎÞÉù  4:47
ºÍ×Ô¼ºµÄÐıÈÈü  3:52
ÎçÒ¹Ô¹Çú  4:36
10 ÄãÖªµÀÎÒµÄÃÔ㯠 5:07
 
 
 µS¿Ý 1991 
Amani  4:50
°í«ù«H©À  3:45
¤£¦AµS¿Ý  4:16
«Y­n·Q Rock & Roll  3:58
§Ú¦­À³¸Ó²ßºD  3:28
½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:15
°ª·Å¬£¹ï  3:34
½Ö¨Ó¥D®_  3:47
·R§A¤@¤Á  3:52
10 §¹¥þªº¾Ö¦³  3:38
 
 
 BEYOND«H©À 1992 
ªø«°  4:53
Ãö¤ß¥Ã»·¦b  5:22
·R¹Lªº¸o  4:44
¹½­Â±I¹æ  4:30
¤µ¤Ñ´N°µ  4:02
·Å·xªº®a¶m  3:13
¹A¥Á  5:26
³Ì·Q©À§A  5:42
¥i§_½Ä¯}  4:43
10 Bye bye  3:21
11 °Ý¦Û¤v  4:43
12 ¦~»´  3:32
 
 
 Ä~Äò­²©R 1992 
ªø«°  4:51
¹A¥Á  5:17
¤£¥i¤@¥@  4:16
Bye-Bye  3:19
»»±æ  5:20
·Å·xªº®a¶m  3:11
¥i§_½Ä¯}  4:46
§Ö¼Ö¤ý°ê  3:33
Ä~Äò¨I¾K  4:48
10 ¦­¯Z¤õ¨®  5:50
11 ¹½­Â±I¹æ  4:21
12 µL»y°Ý»a¤Ñ  4:41
 
 
 ³¬Ô½ 1992 
The Wall  4:52
¥ê¥¾¥é¥Ð¡«international¡«  4:43
The Moring Train  5:52
·ç  4:23
¹Â¶À  4:15
Guilty Of Love  4:49
Å©Ãñ  5:16
Home Sick song  3:13
Only The Henven Knows  4:38
10 É²ÄǵĻìãç-Instant Crazy  3:20
11 ÊÖÖ½  5:21
 
 
 THIS IS LOVE I 1993 
Never Change World  3:26
¤¯¤Á¤Ó¤ë¤ò¶á¤¤¤¿¤¤  4:11
Hurry Up  4:09
¾ý¤Ë¤ÏÆͤ¬  3:23
Õô¤·Êð¤¤Ò¹  4:21
Ò£¤«¤Ê¤ëÃΤˡ«Far way  5:30
¤â~¤Þ¤ó ¤¿¤¤£¡  2:04
 
 
 Tracking (Disc 1) 1993 
ªF¤èÄ_Âà  3:49
¨F¥CÅ]¤k  4:22
¤Ñ¯uªº³Ð¶Ë  4:03
½Ä¤W¶³¾]  3:41
«°¥«Ây¤H  5:13
°gÂ÷¹Ò¬É  4:31
Once Again  4:29
¯µ±Kĵ¹î  3:25
¬Q¤éªº²o²Ì  5:19
10 ¥¼ª¾Áɨƪºªø¶]  3:23
11 ¨C¬q¸ô  3:58
12 °l¾Ð  4:25
13 ÀH·NÄÆ¿º  4:42
14 ¬Á¼þ½c  4:35
15 ¤ô´¹²y  3:13
 
 
 Tracking (Disc 2) 1993 
´¿¬O¾Ö¦³  4:29
¤È©]°gÀð  4:38
Ãz¯P³£¥«  4:04
ì½Ì§Ú¤µ¤  4:50
¤S¬O¶À©ü  4:32
©ú¤é¥@¬É  3:51
½Ö¬O«i´±  6:26
µL²\ªº¿ò¾Ñ  5:20
¼»¥¹ªº©C©G  3:43
10 °eµ¹¤£ª¾«ç¥h«OÅ@Àô¹Òªº¤H(¥]©ê§Ú)  3:58
11 °í«ù«H©À  3:42
12 §¹¥þªº¾Ö¦³  3:39
13 ¤dª÷¤@¨è  4:00
14 «Y­nÅ¥ROCK N' ROL  3:56
15 °ª·Å¬£¹ï  3:30
 
 
 Words & Music: Final Live With ®a¾s 1993 
¥b¤ç¤K¨â-Beyond live  9:40
©M¥­»P·R-live at Malaysia  4:34
©R¹B¬O§Ú®a-live at Malaysia  3:53
¦k·Q-live at Malaysia  4:56
§¹¥þ¦a·R§a-live at Malaysia  4:13
ªøج-live at Malaysia  5:21
®üÁï¤ÑªÅ-live at Malaysia  6:16
®üÁï¤ÑªÅ-edited ver.  4:00
¥b¤ç¤K¨â-Beyond studio ver.  3:30
 
 
 ®üÁï¤ÑªÅ 1993 
®üÁï¤ÑªÅ  5:26
ª¨ª¨¶ý¶ý  3:41
·R¤£®e©ö»¡  4:19
©M¥­»P·R  3:26
¨­¤£¥Ñ¤v  4:26
¥þ¬O·R  4:40
±¡¤H  5:18
µLµL¿×  2:06
?????¹Ü????  4:12
10 »»???¹Ú?-Far Away-  5:22
 
 
 ¶À®a¾s¤£¦º­µ¼Öºë¿ï 1993 
»»±æ(Live)  7:28
ªø«°(live)  4:27
¤£¥i¤@¥@  4:17
µL»y°Ý»a¤Ñ  4:41
®üÁï¤ÑªÅ  5:26
©R¹B¬O§A®a  3:25
µLºÉªÅµê  4:39
ÂI¸Ñ ÂI¸Ñ  3:30
¦­¯Z¤õ¨®  5:52
10 Ä~Äò¨I¾K  4:49
11 ¥i§_½Ä¯}  4:47
12 ¥þ¬O·R  4:40
13 ¬°¤F§A ¬°¤F§Ú  4:41
14 »»±æ  5:23
 
 
 ¶W¶V¨È©Ô§Bºt°Û·| 1993 
01 ¨È©Ô§B¶}³õ¦±  1:20
02 ªF¤èÄ_Âà  2:44
03 ¹L¥h»P¤µ¤Ñ  3:48
04 Water Boy  4:11
05 ¤骺¨¬¸ñ  4:20
06 Myth  5:47
07 ¨F¥CÅ]¤k  6:11
08 ¬Á¼þ½c  4:15
09 ©t³æ¤@§k  4:42
10 10 µLÁnªº§i§O  4:24
11 11 ¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  4:02
12 12 ¥Ã»·µ¥«Ý  4:06
13 13 ©õ¤é»R¦±  4:03
 
 
 Paradise 1994 
Paradise  4:21
Dancing In The Rain  4:27
Paradise (Music)  4:17
 
 
 ¤G¼Ó«á®y 1994 
¶W¯ÅªZ¾¹  4:31
Á`¦³·R  4:40
¿ô§A  4:32
»»»·ªºParadise  4:22
We Don't Wanna Make It Without You  4:27
¶Ë¤f  4:05
¥´±Ï§A  4:34
¤´µM¬O­nÂô  4:40
§N«B¨S¼È°±  4:26
10 ·R±o¤Ó¿ù  4:19
11 ¯¬±z´r§Ö  3:59
 
 
 Ò£¤«¤Ê¤ëÃÎ BEYOND 1992-1995 1995 
Ò£¤«¤Ê¤ëÃΤˡ«Far away¡«  5:23
THE WALL ³¤³Ç  4:52
Paradise  4:20
NEVER CHANGE WORLD  3:26
Ã÷ÈÕ¤ÎÔ¼Êø  4:43
¤¯¤Á¤Ó¤ë¤ò¶á¤¤¤¿¤¤  4:10
¥ê¥¾?¥é¥Ð¡«international¡«  4:45
¤â©` ¤Þ¤ó ¤¿¤¤£¡  2:06
HOME SICK SONG  3:12
10 ¹Â¶À  4:16
11 ÊÖÖ½  5:15
12 ¥¢¥ê¥¬¥È¥¦  6:35
13 Love Our Bay  0:46
 
 
 Sound 1995 
ÅK°¨õa Iron Monkey  1:23
±ÐÃa²Ó¸ô Corrupt The Young  4:51
¯Ê¤f Crack  3:50
ªü³Õ Bob  4:04
Cryin'  6:18
Án­µ Sound  3:32
§xÃ~°« Animal Fight  3:18
¹G¤£±o¤w Forced  4:38
ªù¥~¬Ý Doormen  5:20
10 ¹Ä®§ Emotion  5:49
11 ¤Ûı Illusion  5:09
 
 
 Beyond±oºë±m (EP) 1996 
·Q§A  4:37
¤ÓªÅ  4:13
¸o  4:05
©]ªø¹Ú¦h  5:15
¬¡µÛ«Kºë±m  4:23
 
 
 Live and Basic (disc 1) 1996 
Opening--Firebird  1:22
§Ú¬O¼««ã  3:57
¸o  3:50
§xÃ~°«  2:48
·³¤ëµLÁn  4:45
ªø«°  4:53
¤j¦a  4:54
Paradise  4:24
³ßÅw§A  5:30
10 Love  6:54
11 ¦A¨£²z·Q  4:56
12 ©R¹B¬O§A®a  3:43
13 §¹¥þªº¾Ö¦³  2:50
14 ªù¥~¬Ý  5:48
 
 
 ¶W·¥«~­µ¦â¨t¦C 1996 
¦­¯Z¤õ¨®  5:51
¹A¥Á  5:17
»»±æ  5:21
¤£¥i¤@¥@  4:17
ªø«°  4:52
®üÁï¤ÑªÅ  5:23
µLºÉªÅµê  4:35
¨g¤H¤s²ø  4:09
¦k·Q  4:11
10 µL»y°Ý»a¤Ñ  4:40
11 §Ú¬O¼««ã  4:11
12 ©R¹B¬O§A®a  3:24
13 ª¨ª¨¶ý¶ý  3:41
14 ±¡¤H  5:15
15 ¬°¤F§A¡N¬°¤F§Ú  4:40
16 ¥þ¬O·R  4:38
 
 
 Åå³ß 1997 
¦^®aHomecoming  4:45
ÃúMist  5:34
²`Deep  4:11
Åå³ßSurprise  4:43
µL¨ÆµJ¨ÆAlright Alright  4:00
§Ú°O±o I remember  4:06
ºÞ§ÚPiss Off  4:47
«C°¨¤j¾ôTsing Ma Bridge  2:54
´DºCLatency  5:39
10 ¤£¦´ªº¶Ç»¡An Immortal Tale  3:42
 
 
 ºu¥Û24K 24Bit ¬ÃÂꩪ÷ºÐ¨t¦C 1997 
»»»·ªºParadise  4:21
¹w³Æ  4:18
±ÐÃa²Ó¸ô  4:50
¬¡µÛ«Kºë±m  4:21
Á`¦³·R  4:40
¸o  4:01
ªù¥~¬Ý  5:17
§xÃ~°«  3:13
Án­µ  3:29
10 ¯Ê¤f  3:47
11 ½Ð±N¤â©ñ¶}  4:36
12 ¯¬§A´r§Ö  3:57
13 ¤j®É¥N  5:30
14 ¿ô§A  4:30
15 ·Q§A  4:31
 
 
 ½Ð±N¤â©ñ¶} 1997 
¹CÀ¸(Prelude)  0:19
¤j®É¥N  5:31
¹w³Æ  4:18
½Ð±N¤â©ñ¶}  4:36
¦^ÅT  4:28
½Ö©R§Ú¦W¦r  3:18
¤U,Á¿ÉA³¥¸Ü?  3:01
³Â¾K  5:56
µL§U  4:51
10 §Úªºª¾¤v¦bµóÀY  0:42
11 §Úªºª¾¤v  4:27
12 ¹CÀ¸  4:18
13 Â¾ä(¯Â­µ¼Öºt«µ)  4:39
 
 
 Action 1998 
§Ú¤£«H (°ê»yª©)  4:27
³ßÅw¤@­Ó¤H (¸f»yª©)  4:20
¥´¤£¦º (¸f»yª©)  4:27
³ßÅw¤@­Ó¤H (°ê»yª©)  4:20
·Q§A (°ê»yª©)  4:37
 
 
 BEYOND 87-91' 32¾«Ñ¡ 2CD Disc_2 1998 
ËêÔÂÎÞÉù  4:45
ÎçÒ¹ÃÔǽ  4:37
Ë­ÊÇÓÂ¸Ò  6:28
ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  3:57
ÎçÒ¹Ô¹Çú  4:33
սʤÐÄħ  3:55
»ÒÉ«¹ì¼£  5:25
δÔøºó»Ú  3:28
¹â»ÔËêÔ  4:59
10 ÙÂÃæÅÉ¶Ô  4:27
11 ÎÞÀáµÄÒź¶  5:20
12 ÏàÒÀµÄÐÄ  2:53
13 AMANI  4:47
14 ²»ÔÙÓÌÔ¥  4:10
15 ¸ßÎÂÅÉ¶Ô  3:31
16 Ë­°éÎÒ´³µ´  4:14
 
 
 Files 1998 
ªø«°  4:53
Paradise  4:22
±¡²`¨Ì  4:23
©M¥­¥@¬É  4:30
¤@´[±¡Ä@  5:42
Ãö¤ß¥Ã»·¦b  5:21
Cryin'  6:13
±¡¤H  5:37
¦]¬°¦³§A¦³§Ú  4:43
10 ¤@½ú¤l³­§Ú¨«  4:41
11 ©R¹B¬O§Ú®a  3:24
12 ¬¡±oºë±m  4:16
13 ½k¶îªº¤H  5:13
14 ¯¬±z´r§Ö  3:53
 
 
 Here and There 1998 
§Ñ°O§A  5:11
·Q§A  4:40
½wºC  5:40
ºÞ§Ú  4:48
­Ô¶E«Ç  5:14
§Úªºª¾¤v¦bµóÀY¡]¯Âºt«µ¡^  0:48
±¡¤H  5:38
¼ö±¡¹L«á  4:25
¤Q¦r¸ô¤f  4:55
10 ¢Ï¢Û¢Ï¢Ü¢×  4:23
11 ©R¹B¬O§Ú®a  3:25
12 ¢Þ¢Ï¢à¢Ï¢Ò¢×¢á¢Ó¡@¡]­^¤å¡^  4:27
13 ¤@´[±¡Ä@  5:44
14 ½k¶îªº¤H  5:17
15 ¬¡±oºë±m  4:25
16 ³Ì«áªºµª®×  3:51
 
 
 ¤£¨£¤£´² 1998 
¬P´Á¤Ñ  5:37
Ä묹  4:26
°A  4:46
®É¤éµL¦h  4:28
°Q¹½  3:57
¤Ó§¹¬ü  6:09
§è¤õ  5:39
±R«ô  3:25
¤£¨£¤£´²  6:15
10 µL­«ª¬ºA  5:47
11 ©^«H  4:28
12 Ophantom Power  3:59
 
 
 ³o¸Ì¨º¸Ì 1998 
§Ñ°O§A  5:09
·Q§A  4:40
½wºC  5:39
ºÞ§Ú  4:47
­Ô¶E«Ç  5:13
§Úªºª¾¤v¦bµóÀY  0:45
±¡¤H  5:37
¼ö±¡¹L«á  4:24
¤Q¦r¸ô¤f  4:54
10 Amani  4:21
11 ©R¹B¬O§Ú®a  3:24
12 PARADISE  4:22
 
 
 µØ¯Ç§Ú·R¸g¨å¨t¦C - Beyond - Disc 1 1998 
»»±æ  5:20
ªø«°  4:51
±¡¤H  5:16
®üÁï¤ÑªÅ  5:24
§Ú¬O¼««ã  4:10
ª¨ª¨¶ý¶ý  3:40
©M¥­»P·R  3:25
©R¹B¬O§A®a  3:23
¥þ¬O·R  4:46
10 ¨g¤H¤s²ø  4:08
11 ¦k·Q  4:11
12 ¹A¥Á  5:16
13 ¤£¥i¤@¥@  4:17
14 µLºÉªÅµê  4:35
15 §Ö¼Ö¤ý°ê  3:35
 
 
 µØ¯Ç§Ú·R¸g¨å¨t¦C - Beyond - Disc 2 1998 
¦­¯Z¤õ¨®  5:50
µL»y°Ý»a¤Ñ  4:39
Ä~Äò¨I¾K  4:49
¥b¤ç¤K¨â  3:27
ÂI¸Ñ ÂI¸Ñ  3:29
¬°¤F§A ¬°¤F§Ú  4:38
§¹¥þ¦a·R§a  4:01
Bye Bye  3:19
·Å·xªº®a¶m  3:12
10 ¹½­Â±I¹æ  4:22
11 µLµL¿×  2:05
12 ¨«¤£¶}ªº§Ö¼Ö  4:15
13 ¥i§_½Ä¯}  4:46
14 ªø«° (live Version)  4:25
15 The Wall ªø«°(¤é¥»ª©)  4:53
 
 
 Best Of Beyond ¥ú½÷·³¤ë¤Q¤­¦~ 1999 
¯uªº·R§A  4:36
±¡¤H  5:15
µL®¬³o¤@¥Í  3:57
¥þ¬O·R  4:39
®üÁï¤ÑªÅ  5:23
¥ú½÷·³¤ë  4:58
µL»y°Ý»a¤Ñ  4:38
·³¤ëµLÁn  4:46
Ä~Äò¨I¾K  4:49
10 ¦Ç¦â­y¸ñ  5:24
11 µLºÉªÅµê  4:34
12 »»±æ  5:20
13 ªø«°  4:50
14 ©M¥­»P·R  3:25
15 ©R¹B¬O§A®a  3:22
16 ¦­¯Z¤õ¨®  5:48
 
 
 Beyond - Super Collection Disc 1 1999 
ªF¤èÄ_ÂÃ(­µ¼Öª©)  3:47
·s¤Ñ¦a  3:22
¥Ã»·µ¥«Ý(12¦T²V­µ)  5:40
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦(²V­µª©)  4:55
©õ¤é»R¦±(¥é¥j²V­µ)  4:22
¦Ç¦âªº¤ß  4:50
ª÷Äݨg¤H  4:26
¹L¥h»P¤µ¤Ñ(¶Â¥J±j²V­µ)  5:29
©t³æ¤@§k¦±(NOON-D²V­µ)  4:26
10 ²{¥N»R¥x(²V­µª©)  4:14
11 ¤È©]¬y®ö(³¥°¨²V­µ)  5:20
12 ½Ä¤W¶³¾](Guitar Mix)  3:55
 
 
  2000 
Voyage Of The Trieste  3:40
In The Past  3:09
Inner Mystique  5:38
I'm Not Like Everybody Else  3:46
Medication  2:09
Let's Go, Let's Go, Let's Go  2:19
It's All Over Now Baby Blue  3:15
I Ain't No Miracle Worker  2:51
Uncle Morris  3:12
10 How Ya Been  3:13
11 Devil's Motorcycle  3:03
12 I Don't Need No Doctor  4:04
13 Flowers  2:48
14 Fireface  2:52
15 And She's Lonely  4:16
 
 
 23¶g¦~¬ö©À 2000 
®üÁï¤ÑªÅ  5:24
±¡¤H  5:16
¦­¯Z¤õ¨®  5:51
»»±æ  5:21
ªø«°  4:51
§Ú¬O¼««ã  4:11
µL»y°Ý»a¤Ñ  4:40
Ä~Äò¨I¾K  4:50
¤£¥i¤@¥@  4:18
10 ¥þ¬O·R  4:40
11 ©R¹B¬O§A®a  3:23
12 µLºÉªÅµê  4:35
13 ¬°¤F§A, ¬°¤F§Ú  4:39
14 ©M¥­»P·R  3:26
15 ¥b¤ç¤K¨â  3:28
16 ª¨ª¨¶ý¶ý  3:38
 
 
 A Tribute To Beyond ·³¤ë¯d±¡ 2000 
01 ¥Ã»·µ¥¯S  4:06
02 ©õ¤é»R¦±  4:02
03 ¹L¥h»P¤µ¤Ñ  3:52
04 ©t³æ¤@§k  4:42
05 ¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  4:01
06 µLÁnªº§i§O  4:24
07 ªF¤èÄ_Âà  4:05
08 MYTH  5:40
09 WATER BOY  4:11
10 10 ¤骺¨¬¸ñ  5:14
11 11 ¦Ç¦âªº¤ß  5:25
12 12 ¦A¨£²z·Q  7:05
13 13 ¥dªù (¶À®a¾s§Ï¥L¿W«µª©)  1:53
14 14 ¤È©]¬y®ö  4:20
15 15 ½Ä¶}¤@¤Á  4:07
16 16 ¯µ±Kĵ¹î  3:32
 
 
 Â¤骺¨¬¸ñ 2000 
©õ¤é»R¦±(New Version)  4:24
©t³æ¤@§k(New Mix)  4:56
¨ª¬õ¼ö¦å  4:02
§N«B©]  5:02
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦(Remix Version)  4:58
²{¥N»R¥x(Remix Version)  4:16
¤骺¨¬¸ñ(Full Version)  5:21
ªF¤èÄ_ÂÃ(Long Way Without Friends)  3:49
¤È©]¬y®ö(Remix Version)  5:23
10 ¹L¥h»P¤µ¤Ñ  4:11
11 ·s ¤Ñ¦a  3:25
12 µLÁnªº§i§O  4:41
 
 
 Best of Millennium (Disc 1) 2000 
³ßÅw©p  4:34
§N«B©]  5:00
­ì½Ì§Ú¤µ¤Ñ  4:50
¬O¿ù¤]¦A¤£¤À  4:25
½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:12
Ä@§Ú¯à  4:19
´¿¬O¾Ö¦³  4:29
¥¼´¿«á®¬  3:28
µL²ªº¿ò¾Ñ  5:20
10 Ãh©À±z  4:07
11 ¦Ç¦â­y¸ñ  5:24
12 ³øµª¤@¥Í  3:54
13 ¯uªº·R§A  4:36
14 ¦A¨£²z·Q  4:53
15 ¥ú½÷·³¤ë  4:59
16 AMANI  4:47
 
 
 Best of Millennium(Disc 2) 2000 
¯µ±Kĵ¹î  3:24
ªF¤èÄ_Âà  3:47
Ãz¯P³£¥«  4:03
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  3:48
·³¤ëµLÁn  4:45
©õ¤é»R¦±  4:20
¤È©]¬y®ö  4:17
½Ä¶}¤@¤Á  3:58
¤£¦AµSºÃ  4:11
10 ¤È©]«è¦±  4:33
11 Â¤骺¨¬¸ñ  5:18
12 ¤j¦a  4:19
13 ©t³æ¤@§k  4:49
14 °eµ¹¤£ª¾«ç¥h«OÅ@Àô¹Òªº¤H(¥]¬A§Ú)  3:58
15 ­Ú­±¬£¹ï  4:26
16 °í«ù«H©À  3:41
 
 
 Beyond '87-'91 32ºë¿ï 2000 
·³¤ëµLÁn  4:45
¤È©]°gÀð  4:37
½Ö¬O«i´±  6:28
µL®¬³o¤@¥Í  3:57
¤È©]«è¦±  4:33
¾Ô³Ó¤ßÅ]  3:55
¦Ç¦â­y¸ñ  5:25
¥¼´¿«á®¬  3:28
¥ú½÷·³¤ë  4:59
10 ­Ú­±¬£¹ï  4:27
11 µL²ªº¿ò¾Ñ  5:20
12 ¬Û¨Ìªº¤ß  2:53
13 AMANI  4:47
14 ¤£¦AµS¿Ý  4:10
15 °ª·Å¬£¹ï  3:31
16 ½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:14
 
 
 Beyond Control 1 2000 
±¨´ðÒ»Éú  3:57
»ÒÉ«¹ì¼£  5:28
´óµØ  4:22
ËêÔÂÎÞÉù  4:48
ÓëÄã¹²ÐÐ  4:04
¾ÉÈÕµÄ×ã¼£  5:22
Amani  4:50
½»Ö¯Ç§¸öÐÄ  5:54
¹â»ÔËêÔ  5:04
10 Î´Ôøºó»Ú  3:31
11 ÀäÓêÒ¹  5:02
12 »³ÄîÄú  4:09
13 ÔÙ¼ûÀíÏë  5:00
 
 
 Beyond Deliberate 2000 
Amani  4:50
°í«ù«H©À  3:45
¤£¦AµS¿Ý  4:16
«Y­nÅ¥Rock N Roll  3:58
§Ú¦­À³¸Ó²ßºD  3:28
½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:15
°ª·Å¬£¹ï  3:34
½Ö¨Ó¥D®_  3:47
·R©p¤@¤Á  3:52
10 §¹¥þªº¾Ö¦³  3:38
 
 
 Beyond IV 2000 
¯uªº·R§A  4:40
§Ú¦³§Ú­·®æ  3:44
´¿¬O¾Ö¦³  4:32
¼¯µn®É¥N  4:03
­ì½Ì§Ú¤µ¤Ñ  4:52
»P©p¦@¦æ  4:03
³u¥h¤é¤l  3:51
Ãzµõ³£¥«  4:06
¤È©]°gÀð  4:40
10 ³Ì«áªº¹ï¸Ü  4:16
 
 
 BEYOND LIVE 88 2000 
01 ¦Ç¦âªº¤ß  5:27
02 ¤ô´¹²y  3:16
03 ¨ª¬õ¼ö¦å  3:43
04 ¥dªù*(µ²¥Lºt«µ:¶À®a¾s)  1:55
05 ONCE AGAIN  4:26
06 °l¾Ð  6:31
07 ¦A¨£²z·Q  7:00
08 ¤骺¨¬¸ñ  5:14
 
 
 Beyond VOL.1 2000 
ÀäÓêÒ¹  5:03
ÕæµÄ°®Äã  4:41
´óµØ  4:25
¹â»ÔËêÔ  5:03
ϲ»¶Äã  4:36
AMANI  4:51
ËêÔÂÎÞÉù  4:50
»ÒÉ«¹ì¼£  5:29
²»ÔÙÓÌÔ¥  4:14
10 ¾ÉÈÕµÄ×ã¼£  5:21
11 ÎôÈÕÎèÇú  4:25
12 ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  4:02
13 ÎçÒ¹Ô¹Çú  4:38
14 Ô¸ÎÒÄÜ  4:24
15 Ë­°éÎÒ´³µ´  4:16
 
 
 Beyond ºë¿ïª÷¦± 2000 
®üÁï¤ÑªÅ  5:21
AMANI  4:52
ª¨ª¨¶ý¶ý  3:40
¥ú½÷·³¤ë  4:58
¨«¤£¶}ªº§Ö¼Ö  4:15
ªø«°  4:50
¤j¦a  4:20
³øµª¤@¥Í  3:54
µLºÉªÅµê  4:36
10 ¤£¥i¤@¥@  4:15
11 ¯uªº·R§A  4:35
12 ­Ú­±¬£¹ï  4:26
13 µL®¬³o¤@¥Í  3:57
14 Â¤骺¨¬¸ñ  5:19
15 ¤£¦AµS¿Ý  4:09
16 ¦Ç¦â­y¸ñ  5:21
 
 
 Beyond????? 2000 
?????  5:44
????  3:52
????  5:10
????  4:45
??  4:19
????  4:26
????  4:31
????  5:21
?????  5:50
10 ??  4:51
11 ??  5:13
12 ?????  3:21
13 ???,???  4:39
14 ????  3:58
15 ?????  5:17
16 ????  4:17
 
 
 Beyond¶W¶VBeyondºë¿ï (Disc 1) 2000 
ªø«°  4:52
±¡¤H  5:16
§N«B©]  5:02
¯uªº·R©p  4:39
Amani  4:49
¥¼´¿«á®¬  3:31
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  3:51
½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:16
­ì½Ì§Ú¤µ¤Ñ  4:52
10 ©R¹B¬O§A®a  3:24
11 µL»y°Ý»a¤Ñ  4:38
 
 
 BEYOND¹úÓᆱѡ 2000 
³¤³Ç  4:43
´óµØ  4:19
ÄêÇá  3:31
Å©Ãñ  5:18
°®¹ýµÄ×ï  4:34
¾ÅÊ®Äê´úµÄÓÇÉË  2:51
ÆáºÚµÄ¿Õ¼ä  4:50
¹ØÐÄ,ÓÀÔ¶ÔÚ  5:13
½ñÌì¾Í×ö  3:56
10 ¶ÌÔݵÄÎÂÈá  3:25
11 ²»ÐèҪ̫¶®  4:17
12 °®²»ÈÝÒ×˵  4:07
13 ÎÂůµÄ¼ÒÏç  3:10
14 ×îÏëÄîÄã  5:34
15 ¿É·ñ³åÆÆ  4:34
16 ÎÊ×Ô¼º  4:35
 
 
 Good time live concert (disc2) 2000 
¯uªº·R§A¡ÖÁn­µ¡Ö¤£¦AµSºÃ¡Ö¥Ã»·µ¥«Ý¡Öªø«°¡Ö·³¤ëµLÁn¡Ö¥ú½÷·³¤ë¡Ö¦Ç¦â­y¸ñ  7:38
Drum Solo  4:37
§N»P©]  5:54
±¡¤H  5:11
»»±æ  5:18
¤£¨£¤£´²  6:19
¬¡µÛ«Kºë±m  4:50
§è¤õ  5:28
¥´¤£¦º  4:20
10 Good Time  4:06
11 Dancing in the rain>¤ÓªÅ¡Ö³ßÅw¤@­Ó¤H¡ÖAmani>Good Time  6:22
 
 
 Here & There 2000 
Forget You  5:09
Miss U  4:40
Latency  5:39
Piss Off  4:47
Waiting Room  5:13
My Besy Friend (in the street)  0:45
Lover  5:37
After Passion  4:24
At the Crossroad  4:54
10 Amani  4:21
11 Fate is My Home  3:24
12 Paradise  4:20
 
 
 Icons 2000 
Us  6:06
Prelude  3:17
Sentiment  3:12
Icons  6:53
Contradiction  4:07
Artificial  3:15
Misery  3:29
Dogma  6:20
 
 
 Î´Öª±êÌâ 2000 
Íü¼ÇÄã  5:09
ϲ»¶Ò»¸öÈË  4:19
ÒòΪÓÐÄãÓÐÎÒ  4:43
¹ÜÎÒ  4:46
ÎÞÃûÓ¢ÐÛ  4:35
Ò»±²×ÓÅãÎÒ×ß  4:43
ÃüÔËÊÇÎÒ¼Ò  3:23
³¤³Ç  4:52
LOVE°®  2:03
10 ÇéÈË  2:04
11 ÎÒ²»ÐÅ  4:26
12 ÏëÄã  3:04
13 ÎÂÈáɱÊÖ  3:07
14 »îµÃ¾«²Ê  4:19
15 »ºÂý  2:04
16 ×£Äã¿ìÀÖ  3:58
17 ÎçÒ¹Ô¹Çú£¨LIVE£©  4:32
18 ¹â»ÔËêÔ£¨LIVE£©  2:45
 
 
 LIVE & BASIC 2000 
¹â»ÔËêÔ  5:02
²»ÔÙÓÌÔ¥  4:15
ÕæµÄ°®Äã  4:40
ËêÔÂÎÞÉù  4:49
ÎÞ¾¡¿ÕÐé  4:36
º£À«Ìì¿Õ  5:27
½»Ö¯Ç§¸öÐÄ  5:51
³¤³Ç  4:53
´óµØ  4:21
10 AMANI  4:51
11 ÎÂůµÄ°®Ïç  3:10
12 ÎªÁËÄ㣬ΪÁËÎÒ  4:41
13 Ò£Íû  5:21
14 Å©Ãñ  5:16
15 »ÒÉ«¹ì¼£  3:51
 
 
 Live and Basic (disc 2) 2000 
¤ÓªÅ(guitar solo)  6:38
¤G¼Ó«á®y  1:00
¤´µM¬O­nÂô  5:00
¿ô§A(bass solo)  8:13
ª÷Äݨg¤H(drum solo)  8:23
¯uªº·R©p  4:35
±¡¤H  5:46
Á`¦³·R  7:14
±ÐÃa²Ó¸ô  5:22
10  Án­µ  4:25
11 ¬¡µÛ«Kºëªö  4:21
12 ¯¬§A´r§Ö  4:33
13 ®üÁï¤ÑªÅ  8:10
 
 
 Love & Live 2000 
Unrequited  5:41
Absentminded Persons  5:14
The Only  4:27
Sound  3:30
Love  5:03
The Last Answer  3:47
Wonderful Life  4:21
Cryin'  6:14
Dreams  4:01
10 Absurd World  4:51
 
 
 Opus/Silver 2000 
Opus (Velvet)  5:45
Silver  6:42
Opus (One)  6:55
Opus (Original)  5:24
 
 
 ÕæµÄ°®Äã 2000 
ÕæµÄ°®Äã  4:38
ÎÞ¾¡¿ÕÐé  4:36
Ôç°à»ð³µ  5:50
»³ÄîÄã  4:12
Arabian Dancing Girl(ÑÇÀ­²®ÌøÎèÅ®ÀÉ)  4:57
ÌìÕæµÄ´´ÉË  4:06
ÎÞÃûµÄ¸è  3:37
ÔøÊÇÓµÓÐ  4:32
±¬ÁѶ¼ÊÐ  4:06
10 Ë­°éÎÒ´³µ´  4:14
11 ×îºóµÄ¶Ô»°  4:20
12 ÓëÄã¹²ÐÐ  4:03
13 Ô­ÁÂÎÒ½ñÌì  4:53
14 ¶ÌÔݵÄÎÂÈá(¹úÓï)  3:32
15 ºÍ×Ô¼ºµÄÐıÈÈü(¹úÓï)  3:52
 
 
 Reassemble 2000 
Pure  2:58
Void of Soul  5:32
Cleanse  3:30
Monument  4:18
Machined  3:30
Reassemble  5:12
Garden of Aeons  4:48
Limbless  5:11
Nailed  5:00
 
 
 RECOGNITION 2000 
¤£¦AµS¿Ý  4:14
Ä@§Ú¯à  4:21
¤È©]«è¦±  4:35
¨âÁû¤ß  4:04
¬Û¨Ìªº¤ß  2:55
¤È©]¬y®ö (Remix)  5:20
µL®¬³o¤@¥Í  3:58
½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:15
©õ¤éµL¦± (New)  4:22
10 ­Ú­±¬£¹ï  4:30
11 ¯uªº·R©p  4:38
12 ¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦ (Remix)  4:57
13 ¬O¿ù¤]¦A¤£¤À  4:26
14 ¥iª¾¹D  3:31
15 ²{¥N»R¥x (Remix)  4:16
16 ³ßÅw©p  4:34
17 ³u¥h¤é¤l  3:48
 
 
 TOGETHER 2000 
§Ü¾Ô¤G¤Q¦~  5:42
¥Ã»·µ¥«Ý  3:54
¦Ç¦â­y¸ñ  5:11
©õ¤é»R¦±  4:45
 
 
 Zhi Zhun Jin Dian Xi Lie 2000 
Hai Kuo Tian Kong  5:18
Zhen De Ai Ni  4:35
Qing Ren  5:12
Wu Jin Kong Xu  4:33
Guang Hui Sui Yue  4:55
Xi Huan Ni  4:28
Amani  4:47
Hei Se Gui Ji  5:21
Shui Ban Wo Chuang  4:12
10 Chang Cheng  4:48
11 Da Di  4:18
12 Yao Wang  5:19
13 Ming Yun Shi Ni Jia  3:20
14 Sui Yue Wu Sheng  4:43
15 Wen Wu Ying Jie  3:09
16 Bu Zhai You Yu  4:05
 
 
 ¤@¥@Beyond 2000 
§Ú¤£«H  4:27
·Q§A  4:39
CRYIN'  6:14
Paradise  4:22
Án­µ  3:30
½wºC  5:39
¹ï¶Ü  4:35
±¡¤H  5:36
½k¶îªº¤H  5:13
10 ³Ì«áªºµª®×  3:47
11 ·Å¬X±þ¤â  4:06
12 ¬¡±oºë±m  4:19
13 ¯¬§A´r§Ö  3:54
 
 
 ¥x¥_BEYONDºt°Û·| 2000 
01 ¥xÆW  3:13
02 ¥¨¤H  3:52
03 ½Ö¬O«i´±  6:13
04 Longway Without Friends  6:43
05 ª÷Äݨg¤H  3:25
06 The Other Door  4:20
07 ¹L¥h»P¤µ¤Ñ  5:03
08 Myth  5:45
09 ¤骺¨¬¸ñ  5:20
10 10 ¥Ã»·µ¥«Ý  5:44
 
 
 ¥þ³¡ Disc 2 2000 
®üÁï¤ÑªÅ  5:23
·Q§A  4:33
Ãú  5:33
Ä묹  4:25
¦^®a  4:44
©]ªø¹Ú¦h  5:13
¤£¨£¤£´²  6:14
ªø«°  4:51
¬¡µÛ«Kºë±m  4:20
10 ¯Ê¤f  3:45
11 »»»·ªºParadise  4:23
 
 
 ¥þ³¡ Disk 1 2000 
¥´¤£¦º  4:26
±ÐÃa²Ó¸ô  4:49
½Ð±N¤â©ñ¶}  4:36
§O©Ç§Ú  4:44
Án­µ  3:31
³Â¾K  5:55
³ßÅw¤@­Ó¤H  4:19
¹w³Æ  4:17
Åå³ß  4:42
10 ªù¥~¬Ý  5:17
11 ®É¤éµL¦h  4:29
 
 
 ¦A¨£²z·Q 2000 
¥Ã»·µ¥«Ý  5:07
¥¨¤H  5:21
Long Way Without Friends  7:22
Last man who knows you  1:53
Myth  6:34
¦A¨£²z·Q  7:18
Dead Romance (Part I)  6:53
¤骺¨¬¸ñ  6:22
½Ö¬O«i´±  6:18
10 The Other Door  4:24
11 ­¸¶V­W®ü  4:19
12 ¤ìµ²¥L  1:34
13 Dead Romance (Part II)  4:03
 
 
 ¯uªºBEYOND I 2000 
½Ä (LIVE°ª³t°à¾÷)  4:47
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦ (DEMO)  3:14
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦ (DEMO)  3:45
ÀH·NÄÆ¿º (DEMO)  4:24
·n¤֦~¹Ú (LIVE)  4:20
¦w¥þ¦a±a (DEMO)  4:41
·Å«Ç¤§¤l (DEMO)  4:24
«iÂô·s¥@¬É (¹q¥xª©¥»)  1:06
Myth (LIVE)  4:37
10 ­ì½Ì§Ú¤µ¤Ñ (LIVE)  3:56
11 »P§A¦@¦æ (LIVE)  4:22
12 Talk  2:14
13 ¤j¦a (LIVE ¼««ãª©)  4:32
14 ¯uªº·R§A (LIVE)  2:51
15 ªø«°«è¦± (DEMO)  2:43
16 Don't Break My Heart (DEMO)  3:19
17 Hey You (DEMO)  2:43
18 Southern All Star (DEMO)  4:37
 
 
 µ¥«Ý 2000 
¥Ã»·µ¥«Ý(¥þ®Mª©¥»)  4:47
WATER BOY  4:47
©õ¤é»R¦±  4:24
ª÷Äݨg¤H  4:27
¦Ç¦âªº¤ß  4:52
¥Ã»·µ¥«Ý(12"ª©¥»)  5:43
ª÷Äݨg¤H(­«ª÷Äݪ©¥»)  3:53
½Ä  3:54
 
 
 ¹â»ÔËêÔ 2000 
¹â»ÔËêÔ  4:59
սʤÐÄħ  3:56
»ÒÉ«¹ì¼£  5:26
ÎÞÀáµÄÒź¶  5:18
ÙÂÃæÅÉ¶Ô  4:27
ÏàÒÀµÄÐÄ  2:54
¿ÉÖªµÀ  3:31
AMANI  4:48
²»ÔÙÓÌÔ¥  4:12
10 Ë­°éÎÒ´³µ´  4:13
11 ¼á³ÖÐÅÄî  3:44
12 ÌìÕæµÄ´´ÉË  4:03
13 Ï²»¶Äã  4:32
14 ÔøÊÇÓµÓÐ  4:31
 
 
 ¹â»ÔËêÔÂ20Äê(disc 1) 2000 
¹â»ÔËêÔ  5:00
ÕæµÄ°®Äã  4:39
ϲ»¶Äã  4:33
´óµØ  4:21
ÎçÒ¹Ô¹Çú  4:33
Ò£Íû  5:21
ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  4:00
Amani  4:49
²»ÔÙÓÌÔ¥  4:12
10 ¾ÉÈÕµÄ×ã¼£  5:18
11 ÎªÁËÄãΪÁËÎÒ  4:40
12 Å©Ãû  5:17
13 ÎÞ¾¡¿ÕÐé  4:35
14 ¹Âµ¥Ò»ÎÇ  4:49
15 ÔÙ¼ûÀíÏë  4:49
 
 
 ¹â»ÔËêÔ£­1983¡«2003 2000 
01.¿¹Õ½¶þÊ®Äê  5:45
02.ÓÀÔ¶µÈ´ý  3:49
03.ÎÞÀáµÄÒź¶  5:15
04.²»ÐàµÄ´«Ëµ  3:46
05.±¨´ðÒ»Éú  3:53
06.ÕæµÄ°®Äã  4:38
07.»î×ű㾫²Ê  4:15
08.ÊÅÈ¥ÈÕ×Ó  3:50
09.¹â»ÔËêÔ  4:55
10 10.ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  3:59
11 11.º£À«Ìì¿Õ  5:19
12 12.ËêÔÂÎÞÉù  4:46
13 13.²»¿ÉÒ»ÊÀ  4:05
14 14.¹Âµ¥Ò»ÎÇ  4:46
15 15.¾ÉÈÕµÄ×ã¼£  5:18
16 16.ÎÞ¾¡¿ÕÐé  4:36
17 17.»ÒÉ«¹ì¼£  5:16
 
 
 ¼Ö»P«ã 2000 
§Ú¬O¼««ã  4:12
ª¨ª¨¶ý¶ý  3:41
©M¥­»P·R  3:27
©R¹B¬O§Ú®a  3:25
¥þ¬O·R  4:41
®üÁï¤ÑªÅ  5:25
¨g¤H¤s²ø  4:10
¦k·Q  4:12
§¹¥þ¦a·R§a  4:03
10 ±¡¤H  5:17
11 ¨«¤£¶}ªº§Ö¼Ö  4:18
12 µLµL¿×  2:08
 
 
 ¯uªºBeyond II 2002 
¨F¥CÅ]¤k(Demo)  4:07
©t³æ¤@§k(­^¤åDemo)  4:37
¹L¥h»P¤µ¤Ñ(Demo)  4:03
µL¦Wªººq(Demo)  3:35
¦A¨£²z·Q(Live)  6:46
¹Ú·Q(Live)  3:41
§N«B©]Äò¶°(²Ä¤@ª©Demo)  1:34
§N«B©]Äò¶°(²Ä¤Gª©Demo)  5:32
¤S¨£²z·Q(Demo)  1:32
10 Mile Davies(Demo)  3:48
11 ¤È©]«è¦±(°ê»yLive)  4:28
12 ¥ú½÷·³¤ë(°ê»yLive)  4:46
13 U Two(88¦~Demo)  1:23
14 U Two(91¦~Demo)  3:53
15 Mr. Crocodile(Demo)  2:47
16 «è¦±(Demo)  2:31
17 River(Demo)  2:51
18 ¤é¥»¥JRock(Demo)  2:17
19 Fading Away(Demo)  2:42
 
 
 ºu¥Û­»´ä¶Àª÷¤Q¦~-Beyondºë¿ï 2002 
·Q§A  4:32
½wºC  5:40
Amani  4:22
½Ð±N¤â©ñ¶}  4:37
³ßÅw¤@­Ó¤H  4:20
ªù¥~¬Ý  5:18
Goodtime  4:19
Án­µ  3:30
¤@´[±¡Ä@  5:41
10 ¹w³Æ  4:19
11 ¯Ê¤f  3:48
12 ¬¡±oºë±m  4:16
13 Love  5:03
14 ¤£¨£¤£´²  6:12
 
 
 »Ø¹ËBEYOND-2 2002 
À뿪һÇÐ  4:01
ÎôÈÕ×ã¼£  5:21
¹â»ÔËêÔ  5:01
ÊÅÈ¥ÈÕ×Ó  3:51
´óµØ  4:22
ϲ»¶Äã  4:36
ÀäÓêÒ¹  5:03
ÕæµÄ°®Äã  4:39
ËêÔÂÎÞÉù  4:47
10 »ÒÉ«¹ì¼£  5:27
11 Amani  4:49
12 ÔÙ¼ûÀíÏë  4:57
13 ½»Ö¯Ç§¿ÅÐÄ  5:54
14 ÙÂÃæÅÉ¶Ô  4:27
15 º£À«Ìì¿Õ  5:06
 
 
 BEYOND LIVE 03 DISK1 2003 
¸ßÎÂÅÉ¶Ô  3:05
ÙÂÃæÅÉ¶Ô  3:35
°¢À­²®ÌøÎèÅ®ÀÉ  4:15
ÎÞÉùµÄ¸æ±ð  4:45
ÀäÓêÒ¹  5:17
¾ÉÈÕµÄ×ã¼£  5:17
´óµØ  4:17
ÎôÈÕÎèÇú  5:44
»ÒÉ«¹ì¼£  5:11
10 ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  3:49
11 ÎçÒ¹ÃÔǽ  4:46
12 DRUM SOLO  3:46
 
 
 Beyond Live 03' DISC 1(DVD) 2003 
Disc01 Opening  1:28
®üÁï¤ÑªÅ  6:39
°ª·Å¬£¹ï  3:12
­Ú­±¬£¹ï  3:37
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  4:18
¦­¯Z¤õ¨®  6:01
µLÁnªº§i§O  4:50
µLºÉªÅµê  4:40
§N«B©]  5:23
10 ±¡¤H  5:22
11 Â¤骺¨¬¸ñ  5:20
12 ¤j¦a  4:20
13 ªø«°  5:29
14 ©õ¤é»R¦±  5:39
15 ¦Ç¦â­y¸ñ  5:13
16 µL®¬³o¤@¥Í  3:54
17 ¹w³Æ  4:25
 
 
 Beyond Live 03' DISC 2(DVD) 2003 
DISC 2 opening  0:26
¤È©]°gÀð  4:40
¥´¤£¦º  7:48
§Ú¬O¼««ã  4:28
¤£¦AµSºÃ  4:41
¥þ¬O·R  4:25
§Ü¾Ô¤G¤Q¦~  7:11
¬¡µÛ«Kºë±m  4:00
·³¤ëµLÁn  4:29
10 ¥ú½÷·³¤ë  7:38
11 Á`¦³·R  7:08
12 ©R¹B¬O§A®a  3:51
13 ³ßÅw§A  8:47
14 AMANI  5:07
15 ¥Ã»·µ¥«Ý  4:11
16 ¦A¨£²z·Q 14:47
 
 
 BEYOND TOGETHER 2003 
¥ú½÷·³¤ë  5:04
¦A¨£²z·Q  4:56
¯uªº·R§A  4:40
¦Ç¦â­y  5:27
³øµª¤@¥Í  3:54
AMANI  4:50
Ãh©À§A  4:10
µL²ªº¿ò¾Ñ  5:23
¥¼´¿«á®¬  3:32
10 ´¿¬O¾Ö¦³  4:33
11 Ä@§Ú¯à  4:24
12 ³ßÅw§A  4:36
13 §N«B©]  5:02
14 ½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:16
15 ¬O¿ù¤]¦A¤£¤À  4:29
16 ³u¥hªº¤é¤l  3:51
 
 
 Beyond ³¬Ô½ Beyond 2003 Disc A 2003 
Opening Prologue  1:08
º£À«Ìì¿Õ  6:33
¸ßÎÂÅÉ¶Ô  3:07
ÙÂÃæÅÉ¶Ô  3:35
ÑÇÀ­²®ÌøÎèÅ®ÀÉ  4:15
Ôç°à»ð³µ  6:01
ÎÞÉùµÄ¸æ±ð  4:48
ÎÞ¾¡¿ÕÐé  4:38
ÀäÓêÒ¹  5:18
10 ÇéÈË  5:24
11 ¾ÉÈÕµÄ×ã¼£  5:16
12 ´óµØ  4:15
13 ³¤³Ç  5:22
14 ÎôÈÕÎèÇú  5:44
15 »ÒÉ«¹ì¼£  5:11
16 ÎÞ»ÚÕâÒ»Éú  3:53
 
 
 Beyond ³¬Ô½ Beyond 2003 Disc B 2003 
ÎçÒ¹ÃÔǽ  4:51
Drum Solo  3:38
ÎÒÊÇ·ßÅ­  4:23
²»ÔÙÓÌÔ¥  4:44
È«ÊÇ°®  6:03
¿¹Õ½¶þÊ®Äê  5:18
ËêÔÂÎÞÉù  4:29
¹â»ÔËêÔ  8:38
ÃüÔËÊÇÄã¼Ò  3:53
10 Ï²»¶Äã  8:42
11 Amani  4:07
12 ÓÀÔ¶µÈ´ý  8:07
13 ÔÙ¼ûÀíÏë  9:50
 
 
 Beyond¶W¶VBeyondºë¿ï 2003 
©õ¤é»R¦±  4:23
®üÁï¤ÑªÅ  5:24
¤骺¨¬¸ñ  5:21
µLºÉªÅµê  4:36
¥ú½÷·³¤ë  5:00
¦Ç¦â­y¸ñ  5:27
·³¤ëµLÁn  4:48
¤È©]¬y®ö  5:22
¦­¯Z¤õ¨®  5:52
10 Play It Loud  5:04
11 Å宣¯g  3:56
 
 
 ¹â»ÔËêÔ 1983-2003 2003 
¿¹Õ½¶þÊ®Äê  5:39
ÕæµÄ°®Äã  4:38
¹â»ÔËêÔ  4:56
º£À«Ìì¿Õ  5:18
»ÒÉ«µÄ¹ì¼£  5:22
ϲ»¶Äã  4:28
ÀäÓêÒ¹  4:58
´óµØ  4:19
³¤³Ç  4:50
10 ÇéÈË  5:12
11 Ë­°éÎÒ´³µ´  4:14
12 ³å¿ªÒ»ÇÐ  3:58
13 ¸ßÎÂÅÉ¶Ô  3:19
14 ÎçÒ¹ÃÔǽ  4:36
15 »³ÄîÄã  4:07
16 ½Ì»µÏ¸Â·  4:30
 
 
 Àô²y¼v­µ±Ò¥Ü¿ý Disc 2 2004 
¦Ç¦â­y¸ñ  5:25
¥¼´¿«á®¬  3:29
¬O¿ù¤]¦A¤£¤À¶}  4:25
­ì½Ì§Ú¤µ¤Ñ  4:49
µL®¬³o¤@¥Í  3:58
¥ú½÷·³¤ë  4:59
­Ú­±¬£¹ï  4:27
Ãh©À§A  4:06
¾Ô³Ó¤ßÅ]  3:58
10 Amani  4:47
11 ¤£¦AµS¿Ý  4:11
12 °ª·Å¬£¹ï  3:31
13 ¤È©]«è¦±  4:33
14 ½Ö¦ñ§ÚÂô¿º  4:13
15 §¹¥þªº¾Ö¦³  3:36
 
 
 Àô²y¼v­µ±Ò¥Ü¿ý Disc1 2004 
©õ¤é»R¦±  4:22
¥Ã»·µ¥«Ý  4:45
©t³æ¤@§k  4:51
§N«B©]  5:00
¨È©Ô§B¸õ»R¤k­¦  3:49
µLÁnªº§i§O  4:43
¤骺¨¬¸ñ  5:19
²{¥N»R¥x  4:14
¤È©]°gÀð  4:37
10 ¯uªº·R§A  4:37
11 ³u¥h¤é¤l  3:49
12 ¥æ´¤d­Ó¤ß  5:49
13 ¤dª÷¤@¨è  4:01
14 ·³¤ëµLÁn  4:46
15 µL¦Wªººq  4:17
 
 
 Beyond ÕæµÄ°®Äã [HDCD] 2004 
º£À«Ìì¿Õ  5:21
ÇéÈË  5:13
³¤³Ç  4:51
¿É·ñÐnÆÆ  4:45
¿ìÀÖÍõ¹ú  3:33
ºÍƽÓë°®  3:25
°Ö°ÖÂèÂè  3:40
ÎÞÓïÎÊÉnÌì  4:38
Ò£Íû  5:21
10 ÎÞ¾¡¿ÕÐé  4:35
11 ÃüÔËÊÇÄã¼Ò  3:22
12 ÎÒÊÇ·ßÅ­  4:11
13 Å©Ãñ  5:14
14 °ë½ï°ËÁ½  3:27
 
 
 Live 1991 (Re-issue) CD2 2004 
³ßÅw©p  4:45
¤ë¥ú¥ú  2:14
¤骺¨¬¸ñ  5:03
·³¤ëµLÁn  4:25
¤j¦a  7:44
¤£¦AµS¿Ý  5:27
Amani  5:22
ª÷°¨¨g¤H  9:09
¦A¨£²z·Q  4:25
10 ¥ú½÷·³¤ë  7:23
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.