5nizza

MusicMinds > Artists starting with 5 > 5nizza page


Albums, bootlegs from 5nizza

Ïÿòíèöà
Unnpluged
Unplugged
 Unplugged 2000 
Ñîëäàò  3:23
Ïÿòíèöà  3:00
ßìàéêà  4:07
Ñþðíàÿ  4:08
Ñîí  3:00
ß ñ òîáîé  4:14
Òû êèäàë  3:13
ß íå òîé  2:51
Ñòðåëà  2:14
10 Âîäà  3:13
11 ß òåáÿ âû...  4:12
12 Âåñíà  4:14
13 Big Bada Boom!  3:03
14 Íåâà  4:58
15 Ñâîáîäà  3:08
16 Óøåäøèì ñëèøêîì ðàíî  3:36
17 Äæàìèí  3:06
 
 
 Ïÿòíèöà 2003 
Ñþðíàÿ  4:01
ß íå òîé...  2:45
ß òåáÿ âû...  4:01
Âåñíà  4:17
Ñîí  2:53
Âîäà  3:08
ß ñ òîáîé  4:07
Òû êèäàë  3:04
Ñòðåëà  2:07
10 ßìàéêà  4:01
11 Ñâîáîäà  3:01
12 Áèã áàäà áóì  2:56
13 Íåâà  4:43
14 Ñîëäàò  3:07
15 Óøåäøèì ñëèøêîì ðàíî  3:25
16 Ïÿòíèöà  2:54
17 Òû íà òó  2:21
18 Çèìà  6:06
19 Òÿíóòüñÿ  3:30
 
 
 Unnpluged 2003 
Ïåðâîìàé  3:25
ßìàéêà  4:17
Come on baby  3:52
Ãðóñòü  2:21
Ëþê Áåññîí  3:08
Ëà-Ëà-Ëà  3:37
ß ñîëäàò  3:22
Marley  3:10
Big BadaBoom  3:10
10 Íåâàæíî  5:04
11 Ñâîáîäà  3:16
12 ß ñ òîáîé  4:25
13 ß íå âåðíóñü  4:26
14 Óïëûâó(ðîð)  4:18
15 Òûêèäàë  3:21
16 Òî-ëè òû òàì  4:14
17 ß íå òîé  3:02
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.