18cruk

MusicMinds > Artists starting with 1 > 18cruk page


Albums, bootlegs from 18cruk

»õº½¿¡ ÇÉ µþ±â²É
 »õº½¿¡ ÇÉ µþ±â²É 2000 
´ëÇѹα¹ ÆãÅ©Å°µå  2:29
³»¸¾´ë·Î  2:23
½Ã²ô·¯¿î ³à¼®µé  3:30
¸¸¼ö¹«°­ ÇÏ°í½Í¼Ò  4:21
µ·´Ù  2:02
±× ´©°¡ ³ªÀÇ Á¸À縦 ¾Ë±î?  2:12
öÀå ¹ÛÀÇ ¿ø¼þÀÌ  3:46
°ÅºÏÀÌ  3:15
º°µû±â  9:12
10 µþ±â²É 13:01
11 Àçø±¹  6:31
12 DRUG 10:55
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.