140 bpm

MusicMinds > Artists starting with 1 > 140 bpm page


Albums, bootlegs from 140 bpm

Ritm serdca
SOS
 Ritm serdca 2001 
Prosti ego  3:56
Beliy tanec  3:31
Wernut tebya 2001 (140 bpm remix)  4:21
Gorkaya luna  3:31
Ya uchogschu 2001 (PULSE discohouse remix)  4:24
Wsyo proydet (RADUIS progressive remix)  4:26
Sny (HOUSE PIRATS progressive remix)  5:26
Kolbasnaya Nr. 4 (Frau Shpak)  3:51
Prosti ego (DJ MAX remix)  4:44
10 Prosti ego (140 bpm remix)  3:44
11 Ukroy menya ot dogschdya (DJ MAX remix)  5:14
12 Megamix 14:52
13 Beliy tanec (karaoke)  3:30
14 Prosti ego (karaoke)  3:52
 
 
 SOS 2003 
Òûñÿ÷à çâåçä  4:13
Ñîïåðíèöà  3:49
Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé  3:30
ß áóäó áåæàòü çà òîáîé  3:57
Ïðîùàé  3:53
Ëà-ëà-ëà  3:37
SOS  3:16
Òàì, ãäå êîí÷àåòñÿ ðàäóãà  3:32
Ìóæ÷èíà â þáêå  3:15
10 Äàâàé-äàâàé  3:39
11 ß áóäó áåæàòü çà òîáîé (140 bpm remix)  3:59
12 Î òåáå ìå÷òàþ ÿ  3:44
13 Òûñÿ÷à çâåçä (instrumental)  4:10
 
 
 
 
 
 


Copyright MusicMinds 1999-2010
All information compiled from public domain data.